دسته: مقاله

چرا کد هایی که کامنت کمتر دارند بهترند؟

چرا کد هایی که کامنت کمتر دارند بهترند؟

بعضی بر این باوردند که کد های پر از کامنت و شلوغ کد های بهتر و خوانا تری هستندولی این باور یک باور اشتباه است کامنت زیاد ارزش کد شما را پایین میاورد یا حتی آن را بی ارزش میکندهنگامی که از کامنت استفاده میکنید به این معنی است که نتوانسته اید منظور خودتان را…